Startside

Velkommen til Brattefjell / Vindeggen villrein- og utmarksutvalg

Brattefjell / Vindeggen villrein- og utmarksutvalg er ein grunneigarorganisasjon i hovedsak innanfor BV- landskapsvernområde.
Utvalgets oppgåve er blant anna å taka vare på eigarinteressene når det gjeld forvaltninga av området og landskapet. Brattefjell-Vindeggen er leveområde for ein villreinstamme på inntil 500 dyr. Jaktorganisering- og forvaltning av villreinstamma er sentrale oppgåver utvalget har.